SPORY VHODNÉ NA MEDIÁCIU

SPORY VHODNÉ NA MEDIÁCIU

Pretože konflikty patria k životu,  mediácia pomáha riešiť nezhody vo všetkých oblastiach, kde sa pohybujeme.
Manželské, partnerské a rodinné spory

Manželské, partnerské a rodinné spory ( úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, konflikty vo veci určenia otcovstva)

Pracovné a pracovnoprávne spory

Neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami, konflikty medzi zamestnancami a nadriadenými, spory z kolektívnych zmlúv.

Občianskoprávne spory

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušení BSM, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov,spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory, susedské spory, autorské práva,

Obchodné a obchodnoprávne spory

Zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv ( napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva)

Cenník

Činnosť mediátora je vykonávaná podľa § 4 ods. 3 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom.

Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie. V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia súdneho zmieru, je možnosť vrátenia už zaplatených súdnych poplatkov. Výška vrátených poplatkov súvisí s dobou trvania už prebiehajúceho súdneho konania.

POPLATKY PRI VÝKONE MEDIAČNÝCH SLUŽIEB MIMO SÍDLA POSKYTOVATEĽA

CESTOVNÉ NÁHRADY (v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách):

NÁHRADA ZA STRATU ČASU (pri presune z miesta sídla poskytovateľa do miesta výkonu mediačných služieb): 10,- EUR  za každú začatú hodinu

REŽIJNÝ POPLATOK ZA PREDMEDIAČNÉ ÚKONY

60

poplatok zahŕňa prevzatie podnetu, vykonanie úkonov smerujúcich k začatiu mediácie, prípravu a vypracovanie Dohody o začatí mediácie alebo Oznámenia o ukončení predmediačných úkonov bez začatia mediácie

POPLATOK ZA VEDENIE MEDIÁCIE

40

za každú začatú hodinu mediačného stretnutia

POPLATOK ZA UZATVORENIE DOHODY O MEDIÁCII

200

v nemajetkových sporoch (v poplatku je zahrnuté aj vyhotovenie písomnej Dohody o mediácii)

POPLATOK ZA UZATVORENIE DOHODY O MEDIÁCII

od 300

v majetkových sporoch (v poplatku je zahrnuté aj vyhotovenie písomnej Dohody o mediácii):1 % z hodnoty veci, min. 300,- EUR, max. 8000,-EUR

Mediátor Ružomberok, mediátor Liptov Mgr. Kvetoslava Butková

Tento web používa cookies k rýchlejšiemu načítaniu webstránky. Môžete ich odmietnuť. Viac info

Čo sú cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

Aké cookies používame

  • Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
  • Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
  • Reklamné slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
  • Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Čo ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

Zavrieť