Zásady ochrany osobných údajov
I.
Mediačná kancelária Mgr. Kvetoslava Butková
registrovaná v Zozname MS SR pod č. 961
IČO: 42 350 344
DIČ: 10 854 146 71
Sídlo: 034 83 Liptovská Teplá 180
Pracovisko: Námestie A. Hlinku 54, 034 01 Ružomberok
kontaktný e-mail: mediatorbutkova@gmail.com číslo tel.: +421 908 694 424

Považujem za dôležité, aby osobné údaje mojich klientov a spolupracovníkov boli vždy v bezpečí. Z tohoto dôvodu som všetky procesy spracovania osobných údajov nastavila tak, aby boli v súlade s aktuálnou právnou úpravou.
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

II. Účel spracovania osobných údajov

– účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
– účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
– účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie zmluvy
– účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie prostredníctvom elektronickej pošty

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

– údaje potrebné na uvedené účely sú
– 1.meno a priezvisko (obchodnú firmu),
2. adresu (sídlo spoločnosti, IČO, DIČ),
3. e-mail a Vaše telefónne číslo.

IV. Právny základ k spracovaniu údajov

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, je základom takéhoto spracovania práve zmluva. Ako náhle bude zmluva vzájomne splnená, musím Vaše osobné údaje archivovať po dobu, ktorú
predvídajú príslušné právne predpisy. Tu je právnym dôvodom spracovania splnenie právnej povinnosti. Ak je medzi mnou a Vami už existujúci vzťah, na základe ktorého som oprávnená Vám posielať marketingové oznámenia, tak je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov môj oprávnený záujem.

 

V. Uchovanie údajov

Vaše osobné údaje budem uchovávať po celú dobu, čo budeme plniť našu vzájomnú zmluvu. Po skončení zmluvného vzťahu budem Vaše osobné údaje uchovávať tak dlho, aby som splnila nevyhnutnú archivačnú povinnosť podľa právnych predpisov, ktoré archiváciu predpokladajú (napr. zákon o účtovníctve, zákon o mediácii, zákon o archívoch a registratúrach, …). Osobné údaje, ktoré spracovávam len na základe môjho oprávneného záujmu budú uchovávané po dobu 15 rokov. Začiatok tejto lehoty začína dňom, kedy sme vzájomne uzatvorili zmluvu.

Právo v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

Máte právo na:

a) prístup k osobným údajom – na základe žiadosti Vám musím oznámiť, či spracovávam alebo nespracovávam Vaše osobné údaje. V prípade, že ich spracovávam, potom máte právo na to, aby
som Vám oznámila:

za akým účelom Vaše údaje spracovávam,
v akom rozsahu sú tieto údaje spracovávané,
ako dlho budú uchovávané,
komu budú sprístupnené,
či môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

b) presnosť – pokiaľ sa domnievate, že spracovávam Vaše nesprávne/nepresné osobné údaje, máte právo na ich opravu. V prípade, že takúto nepresnosť vo svojich osobných údajoch zistíte, dajte mi to na vedomie na e-mail adrese: mediatorbutkova@gmail.com a ja bezodkladne urobím nápravu.

c) výmaz – Vaše osobné údaje vymažem, pokiaľ ich už nepotrebujem, alebo odpadnú všetky právne dôvody takéhoto spracovania, alebo vznesiete námietky proti spracovaniu a nie sú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre
pokračovanie v spracovávaní, alebo mi takúto povinnosť ukladá právny predpis.

d) vzniesť námietku – máte právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu na základe môjho oprávneného záujmu. Spracovanie Vašich osobných údajov pro potreby priameho marketingu na základe oprávneného záujmu bude okamžite ukončené.

e) obmedzenie spracovania – Vaše osobné údaje budem uchovávať v režime obmedzeného spracovania, a to po dobu, pokiaľ nevyriešime nezrovnalosti ohľadom spracovania Vašich osobných
údajov. Pre uplatnenie Vašich práv ma kontaktujte na e-mail adrese: mediatorbutkova@gmail.com

Práva a povinnosti dotknutej osoby

– zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle ZoOOÚ (ďalej len ,,dotknutá osoba“), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
– dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo ZoOOÚ, e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa
– dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 ZoOOÚ, o ktorých ju prevádzkovateľ poučil

 

VI. Poskytnutie údajov tretej osobe

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tomuto okruhu osôb: poskytovatelia marketingových služieb, poskytovatelia právnych, daňových a účtovníckych služieb, poskytovatelia technických riešení (najmä prevádzkovatelia cloudových služieb a webhostingu). Týmto sprostredkovateľom sú Vaše osobné údaje poskytnuté vždy výlučne na základe sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s minimálne takým štandardom ochrany osobných údajov, ktorý GDPR požaduje.

Okrem týchto sprostredkovateľov môžem Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť len na základe rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu oprávneného to požadovať.

Poskytovanie mojich služieb nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov, osobné údaje detí spracovávam iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Tento web používa cookies k rýchlejšiemu načítaniu webstránky. Môžete ich odmietnuť. Viac info

Čo sú cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

Aké cookies používame

  • Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
  • Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
  • Reklamné slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
  • Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Čo ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

Zavrieť